Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk Reglement van Jeu de Boulesvereniging  Les Trois Étoiles”


A: van de leden

Artikel  1: lid worden


1. Personen die lid van de vereniging wensen te worden, leveren het formulier, bedoeld in artikel 6-lid 1 van de statuten, in bij de secretaris.
2. De secretaris zendt aan nieuwe leden binnen één maand na ontvangst van dit formulier een bewijs van lidmaatschap, bedoeld in artikel 6-lid 4 van de statuten.
3. Indien het bestuur besluit tot toelating gaat het lidmaatschap in op het moment dat de jaarlijkse contributie is ont­vangen.
4. De leden zijn gehouden adresveranderingen ten spoedigste ter kennis te brengen van de secretaris.

Artikel  2:
beëindiging lidmaatschap


1. Het lidmaatschap eindigt in gevallen, genoemd in artikel 7 van de statuten, op de datum van het intreden van deze omstandigheid, tenzij de statuten anders bepalen.
2. De schriftelijke opzegging dient te worden gezonden aan de secretaris.
Artikel  3:
betaling contributie

1. De leden, die na sommatie niet binnen twee (2) weken aan hun contributieverplichting voldoen, worden door het bestuur van hun lidmaatschap vervallen verklaard.

Artikel  4:
redenen voor ontzetting uit het lidmaatschap

Leden kunnen door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet:

1. Wegens het overtreden van de statuten of de reglementen van de vereniging.

2. Wegens het handelen in strijd met enig besluit van de vergadering of het bestuur, mits zodanig besluit ter kennis is gebracht van de leden of het betreffende lid in het bijzonder.
3. Wegens het handelen in strijd met het doel en/of de belangen van de vereniging.
Artikel  5: beslissing over ontzetting
Het bestuur besluit over een ontzetting van een lid uit het lidmaatschap:
1. Op eigen initiatief

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste drie/vierde van de leden.

Artikel  6: beroep tegen ontzetting uit het lidmaatschap

1. Binnen één week nadat tot ontzetting is besloten, geeft het bestuur betrokkene door middel van een aangetekend schrijven hiervan kennis, met opgave van redenen.
2. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het vorige lid, kan betrokkene een door middel van een met redenen omkleed schrijven bij de secretaris in te dienen beroep instellen bij de algemene ledenvergadering.
3. De algemene ledenvergadering wordt bijeen geroepen binnen één maand na ontvangst van het beroepschrift, bedoeld in het vorige lid.
4. De beslissing van de algemene ledenvergadering op een beroepschrift wordt binnen één week nadat de betreffende vergadering heeft plaats gehad, schriftelijk aan betrokkene medegedeeld.
5. Ingeval van ontzetting eindigt het lidmaatschap op de dag waarop de beslissing door het bestuur werd genomen, zodat betrokkene vanaf dat tijdstip alle rechten verliest die aan het lidmaatschap zijn verbonden.

6. Indien de algemene ledenvergadering besluit tot intrekking van het besluit tot ontzetting wordt het lidmaatschap geacht zonder onderbreking te hebben voortgeduurd.

B. Van het bestuur

Artikel 7: voorzitterschap
1. De voorzitter zit de ledenvergadering alsmede de bestuursvergaderingen voor.
2. De voorzitter ziet toe dat de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering tijdig worden uitgevoerd.

3. In geval van ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de tweede voorzitter.
Artikel 8: secretariaat
De secretaris is belast met:

1. De zorg voor de algemene correspondentie van de vereniging, alsmede met de samenstelling van de notulen, rapporten en verslagen.

2. Zorg voor documentatie.

Artikel 9: penningmeester

1.  De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, overeenkomstig de besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur.
2. De penningmeester zorgt voor het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke boekhouding.
3. De penningmeester is verantwoording schuldig voor zijn beheer aan het bestuur en de algemene ledenvergadering.
Hij geeft het bestuur en de algemene ledenvergadering, op door deze te bepalen tijdstippen, een overzicht omtrent de financiële toestand van de vereniging.
Artikel 10: rooster van aftreden

1. Om te voorkomen dat alle bestuursleden om de drie jaar gelijktijdig zouden aftreden, wordt door het bestuur een regeling ontworpen.
2. Eén en ander geschiedt met in achtneming van het gestelde in artikel 10 van de statuten.
Artikel 11: overdracht van informatie

Het bestuur draagt er zorg voor, dat alle informatie die zij verkrijgt en welke van belang is voor de leden, zo spoedig mogelijk ter kennis wordt gebracht.
C: van stemmen bij volstrekte meerderheid 

Artikel 12: procedures

1. Ten aanzien van alle stemmingen die met volstrekte meerderheid kunnen worden genomen, gelden de regels, gesteld in dit artikel.
De stemmingen zijn eerst dan bindend, als tenminste 2/3 (tweederde) der stemgerechtigden aanwezig zijn.

2. Over alle zaken wordt mondeling gestemd.Bij het doen van benoeming of aanbeveling van personen met gebruikmaking van gesloten en ongetekende briefjes.
3. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, wordt het geacht te zijn aangenomen.
4. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wel die meerderheid genoemd in de statuten.
5. Indien bij stemming over het benoemen, voordragen en aanbevelen van personen briefjes op ongeldige wijze ingevuld of blanco worden ingeleverd, blijven deze briefjes bij berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing.
6. Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig:
– onduidelijk ingevulde biljetten.
– biljetten, waarop meer personen zijn aangegeven die niet voor keuze of benoeming in aanmerking
  komen.
– in geval van herstemming, biljetten waarop personen zijn aangegeven die niet voor keuze of
  benoeming komen.
7. Bij schriftelijke stemming in de vergadering wordt uit de aanwezige leden een commissie van stemopneming benoemd.

D: van de geldmiddelen

Artikel 13: wedstrijdcontributie

1. Ieder lid ontvangt een licentie, welke door de vereniging bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond wordt aangevraagd. De kosten hiervoor zijn bij de contributie inbegrepen.
2. Leden, die door de vereniging wensen uitgezonden te worden naar onder verantwoording van de Nederlandse Jeu de Boules Bond uitgeschreven competitiewedstrijden, dienen het voor deze competitie verschuldigde bedrag zelf te voldoen.

Artikel 14: contributie

Tijdens de algemene ledenvergadering zal de jaarlijkse contributie worden vastgesteld. Hierbij is een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigden vereist.

Artikel 15: stortingen

Artikel 16: betaling contribitie

1. De contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling.
2. Degenen die in de loop van een kalenderjaar lid worden zijn een evenredig gedeelte van de jaarcontributie verschuldigd.
3. Het bestuur geeft voorschriften ten aanzien van de inning der contributie en de wijze waarop deze aan het bestuur moet worden afgedragen.
4. Een juniorlid, wiens lidmaatschap wegens het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap, is voor dat betreffende verenigingsjaar geen aanvullende contributie verschuldigd.
Artikel 17: financiële zaken

Het bestuur beslist over:
de aanwijzing van één of meerdere instellingen of banken, waarbij de kasgelden van de vereniging, voorzover deze de 300 euro (€ 300,00) te boven gaan, worden geplaatst. 
de grootte van de bedragen die door de penningmeester bij ge­noemde instellingen of banken kunnen worden opgenomen.
Artikel 18: controle op financiële zaken

De controle op het financiële beheer en de boekhouding van de vereniging wordt opgedragen aan een commissie conform artikel 12- lid 3 van de statuten.

Artikel 19: controlecommissie

1. De in artikel 18 genoemde commissie wordt uit en door de algemene ledenvergadering gekozen.
2. De commissie heeft tot taak:
– het controleren van de boekhouding
– het controleren van de contributieafrekeningen
– controle op het door het bestuur uit te brengen jaarverslag
– het uitbrengen van een schriftelijk verslag tijdens de eerstvolgende vergadering na beëindiging van
  de hierboven genoemde taken.
Artikel 20: verschaffen van informatie aan de controlecommissie

De penningmeester is verplicht
– de commissie inzage te geven in alle boeken en bescheiden, welke op de boekhouding en het
  financiëel beheer van de vereniging betrekking hebben.
– de controlecommissie alle inlichtingen te verschaffen, welke voor de uitoefening van de controle nodig
  zijn.

E: dicipline en gedrag

Artikel 21:
1. Leden van de vereniging zijn verplicht zich voor, tijdens en na een wedstrijd of toernooi en in het verkeer binnen de vereniging behoorlijk en fatsoenlijk te gedragen en zich te onthouden van alcoholmisbruik en kwetsend taalgebruik.
2. Klachten over onbehoorlijk of onfatsoenlijk gedrag van een lid dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, voorzien van feiten, naam en ondertekening.
3. Het bestuur beoordeelt binnengekomen klachten naar inhoud en stelt zonodig een onderzoek in.

4. Het bestuur staan de volgende discipllinaire maatregelen ten dienste:
– Waarschuwing
– Berisping
– 0ntzetting uit het lidmaatschap
– zie ook de art. 4, 5 en 6
Artikel 22: bestuursreglement alcohol in sportkantines

1. In dit reglement zijn door de overheid bepalingen opgesteld betreffende alcohol welke de vereniging in het huishoudelijk reglement dient op te nemen
2. Dit reglement is voor een ieder beschikbaar en aanwezig in de kantine
F: ontbinding

Artikel 23: opheffing der vereniging
Het in artikel 19-lid 4 van de statuten omschreven batig saldo, is dat saldo wat verkregen wordt na aftrek van alle uitstaande schulden.
Onder schulden wordt tevens verstaan door het bestuur aangegane verplichtingen ter verkrijgen van gemeentewege verstrekte subsidies, waarbij de verplichting geldt, dat deze bij het opheffen van de vereniging teruggestort dienen te worden.
G: slotbepaling

Artikel 24:
Daar waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet beslist het bestuur.

Artikel 24: datum van ingang
1. Het huishoudelijk reglement trad in werking op 30 november 1989.
2. De laatste wijziging in dit reglement is per 01-05-1991 ingegaan.
3. De laatste wijziging in dit reglement is per 19-09-1996 ingegaan.
4. De laatste wijzigingen en aanvulling i n dit reglement zijn per 13 maart 2001 ingegaan. Zie art. 13 en de artikelen 21, 22 en 23.
5.
6. 
De laatste wijziging in dit reglement is per 04-03-2003 ingegaan.
De
laatste wijziging is in dit regelement is per 26-04-2019 ingegaan. Artikel 17
lid 1 “honderd gulden (fl 100,00)” wijzigen in “driehonderd Euro (€ 300,00)”.