Statuten


Statuten van Jeu de Boulesvereniging Les Trois Étoiles” 


Artikel  1:
naam, zetel en duur


De vereniging draagt de naam:

Jeu de Boulesvereniging “Les Trois Etoiles”

Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeewolde en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel  2:

Verenigingsjaar

De vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Artikel  3:
doel en middelen


De vereniging heeft tot doel het bevorderen en het doen beoe­fenen van de Jeu de Boulessport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door, met medewerking van de Ne­derlandse Jeu de Boules Bond, hierna te noemen ‘Bond’:

a. deel te nemen aan de door de bond georganiseerde en goedgekeurde competities en seriewedstrijden

b.
wedstrijden en andere evenementen te doen houden

c.
samen te werken met andere organisaties of personen, die een doel nastreven of aanverwant aan het doel der vereniging

d.
verder al hetgeen te doen wat tot het doel der vereniging bevorderlijk kan zijn.

Artikel  4:
leden, juniorleden en ereleden


1.
De vereniging kent gewone leden, juniorleden en erele­den.
Waar in de statuten of het huishoudelijk reglement wordt gesproken van lid of leden, wordt/worden daaronder verstaan zowel gewone leden als de juniorleden en erele­den, tenzij het tegendeel blijkt.


2.Gewone leden zijn natuurlijke personen, toegelaten overeenkomstig de regelen der vereniging, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.


3.Juniorleden zijn natuurlijke personen, toegelaten over­eenkomstig de regelen der vereniging, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.


4.Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens bijzondere verdienste voor de vereniging door de algemene leden­vergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.


5.De leden zijn verplicht:


a.de statuten en reglementen van de vereniging, alsme­de de besluiten van het bestuur, de algemene verga­dering of een ander orgaan van de vereniging na te leven 


b.
de statuten en reglementen van de Bond, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven


c.
de belangen van de vereniging, de Bond en van het Jeu de boulesspel in het algemeen niet te schadend. de overige verplichtingen, welke de vereniging of de Bond in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of de Bond voortvloei­en, te aanvaarden en na te komen.

Artikel  5:
donateurs


Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die de vereni­ging met een jaarlijkse bijdrage steunen. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

Artikel  6:
lidmaatschap der vereniging


1.
De vereniging bestaat uit natuurlijke personen. Als lid worden door het bestuur personen toegelaten, die zich door inlevering van een ingevuld en ondertekend formu­lier hebben aangemeld en bereid zijn tot betaling van de jaarlijkse contributie.


De tekst van dit formulier is opgesteld door het bestuur van de vereniging.


2.
Leden kunnen toetreden als gewone leden en juniorle­den. Bij aanmelding als juniorlid is de schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger[s] vereist.


3.Het bestuur beslist binnen een maand na aanmelding of een kandidaat voldoet aan de door de vereniging gestelde eisen.


4.Het bestuur houdt een register bij. Hierin zijn de namen en adressen van alle leden opgenomen. Aan ieder lid wordt een bewijs van lidmaatschap verstrekt.


5.
De leden zijn verplicht het doel zoveel mogelijk te bevorde­ren en de statuten en reglementen van de vereniging na te leven.


6.
Ereleden worden op voordracht van het bestuur of één/tiende deel der gewone leden door de algemene ledenvergadering benoemd.


7.
Personen, die door de Bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, dan wel het bekleden van een functie, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten.

Artikel  7:
einde lidmaatschap


1.
Het lidmaatschap eindigt:


door dood van het lid


door opzegging door het lid


door opzegging namens het bestuur


door ontzetting [royement]


2.
Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort­duren.


3.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan ­slechts geschieden, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de sta­tuten voor het lidmaatschap mochten worden gesteld.


4.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitge­sproken wanneer een lid in strijd met de statuten, regle­menten of besluiten der vereniging handelt of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.Van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt betrokkene ten spoedigste en met opgave van reden[en] schriftelijk in kennis gesteld.


Betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan tegen het besluit bij de algemene ledenvergadering.


Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.


5.
De opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschieden door het bestuur.


6.
Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders be­sluit.


7.
In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels worden opgenomen ten aanzien van de
beroepsprocedu­re tegen ontzetting uit het lidmaatschap.

Artikel  8:
geldmiddelen


1.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijk­se contributie van de leden en donateurs alsmede erfstellingen, legaten, subsidies, schenkingen en andere inkomsten.


2.
De leden betalen jaarlijks een contributie, waarvan de bedragen door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.


3.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van contributie te verlenen.


4.
Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van de jaarlijkse con­tributie.

Artikel  9:
bestuur


1.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie personen en ten hoogste uit vijf personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene le­denvergadering.


2.
De leden van het bestuur worden door de algemene le­denvergadering uit gewone leden van de vereniging be­noemd.


3.
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten. Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste 5 leden. 
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld, de voordracht door vijf of meer leden moet uiterlijk voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.


4.
Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van die algeme­ne ledenvergadering.


5.
Is geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene ver­gadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de op­gemaakte voordracht het bindende karakter te ontne­men, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze.

Artikel 10:
einde bestuurslidmaatschap, schorsing


1.
De leden van het bestuur kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreding de ­ plaats van zijn voorganger in.


3.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:


door het beëindigen van het lidmaatschap der vereniging


door ontslagneming door het bestuurslid zelve

Artikel 11:
bestuurstaak


1.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Deze vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het bestuur kan voor elk van hen een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.


2.
De secretaris maakt de notulen van het verhandelde in elke vergadering. De voorzitter en de secretaris stellen deze notulen vast en ondertekenen deze.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter ten aanzien van de verslaglegging en de vaststelling daarvan niet bindend.


3.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.


4.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats[en] aan de orde komt.


5.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waar­van de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.


6.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:hetzij door het bestuurhetzij door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervanger[s] mits gezamenlijk handelend


7.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.


8.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid behoeft het bestuur eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor:het verrichten van rechtshandelingen en investeringen, die financiële gevolgen hebben voor de vereniging en waarin de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting niet voorziethet huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van roerende en onroerende goederenhet aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een krediet wordt verleendhet ter leen verstrekken van geldenhet aangaan van dadingenhet optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, die geen uitstel kunnen lijdenhet aanvaarden van subsidies, waaraan door de subsidiegever voorwaarden worden verbonden


9.
Besluiten waarin goedkeuring wordt verleend voor de in het vorige lid bedoelde rechtshandelingen behoeven ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarbij ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.Als niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden. In deze tweede vergadering kan over het voorstel, zoals dat                                                                                                                                  in de vorige vergadering aan de orde is geweest, worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
Wel blijft de eis van een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van kracht.


10.
Tot de taak van het bestuur behoort onder meer:het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenvergadering en besluiten van het bestuur zelfhet inschrijven van de vereniging in het register van de kamer van koophandel, waaronder de plaats van vestiging valt.


11.
In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden opgenomen aangaande vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur.

Artikel 12: 
 rekening en verantwoording


1.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.


2.
Het bestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.


3.
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie, bestaande uit twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
De aftredende leden van deze commissie zijn niet terstond herkiesbaar.


4.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan deze commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar ge­wenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven.5.
De last van deze commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, dit slechts door benoeming van een andere commissie.


6.
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de overgelegde stukken zijn gebleken.


7.
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de voorgaande leden gedurende een periode van tien [10] jaar te bewaren.

Artikel 13:
algemene ledenvergadering


1.
Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.


2.
Jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
In deze vergadering komen in ieder geval aan de orde:het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar alsmede het verslag van de commissiede voorziening in eventuele vacaturesde voorstellen van het bestuur en van de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering


3.
Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daar alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.


4.
Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het vorige lid is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.Indien aan het verzoek tot het bijeenroepen binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan.


5.
De bijeenroeping van alle ledenvergaderingen geschiedt door, met inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen, het zenden van een schriftelijke mededeling aan alle leden.

Artikel 14:
toegang en stemrecht


1.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, alsmede alle donateurs.


2.
Over toelating van ander dan de in het voorgaande lid bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.


3.
Alle gewone leden die niet geschorst zijn en alle ereleden hebben ieder één stem.


4.
Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dat twee [2] stemmen kan uitbrengen.

Artikel 15:
Leiding en notulering van alle vergaderingen


1.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. 
Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een door het bestuur aangewezen plaatsvervanger als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelf.2.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt.
De notulen worden ter kennis gebracht aan de leden en worden, na goedkeuring door de vergadering, door de voorzitter en de secretaris ondertekend.


Artikel 16:
besluitvorming v/d algemene ledenvergadering


1.
Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.


2.
Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten, die naar het oordeel van de voorzitter:blanco, ondertekend of onleesbaar zijnaanwijzeneen persoon niet duidelijk aanwijzenvoor iedere verkiesbare plaats meer dan één [1] naam bevattenmeer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld


3.
De voorzitter bepaalt de wijze, waarop in de algemene ledenvergadering wordt gestemd, met dien verstande, dat stemmingen over personen schriftelijk geschieden indien één [1] of meer stemgerechtigde leden zulks verlangen.Een schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.


4.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot.5.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee [2] personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.


6.
Een ter algemene ledenvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.


7.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één [1] stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.


8.
Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

Artikel 17:
huishoudelijk reglement


1.
De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nader regels geven omtrent het lidmaatschap, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.


2.
De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.


3.
Wijzigen van het huishoudelijk reglement kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden voorgesteld.

4.
Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging hebben gedaan, moeten tenminste acht [8] dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging[en] woordelijk is [zijn] opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.Bovendien wordt een afschrift van het hiervoor bedoelde voorstel ten minste acht [8] dagen voor de vergadering aan alle leden verzonden.


5.
Voor een besluit tot wijziging is ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen nodig, in een vergadering waar ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is dit laatste niet het geval, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden.
In deze tweede vergadering kan dan over het wijzigingsvoorstel een beslissing worden genomen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, mits een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen wordt gehaald.


6.
Het bepaalde in de drie voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing indien ter ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18:
statutenwijzigingen


1.
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld.


2.
Het bepaalde in artikel 17, de leden 4, 5 en 6 is van overeenkomstige toepassing.


3.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 19:
ontbinding


1.
Ontbinding van de vereniging kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.


2.
Het voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt tenminste acht [8] dagen voor de vergadering aan alle leden verzonden.


3.
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering.Het bepaalde in artikel 17, de leden 4, 5 en 6 is van overeenkomstige toepassing.


4.
Het eventuele batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.
Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan dit saldo worden gegeven.

Lelystad, 30 november 1989